REGLEMENT RIJSCHOOL FLAMENT

ART. 1:
Het Bestuur kan elke les, uitstellen of verplaatsen naar een latere datum, zonder dat de cursist hiervoor terugbetaling of schadeloosstelling kan vragen.

ART. 2:

  • Het gebruik van alcoholhoudende dranken en van stimulerende middelen is verboden voor, en tijdens de les. 
  • Tijdens de lessen is het verboden te roken. 
  • Overtreders kunnen door de leraar uit de auto verwijderd worden. 

ART. 3 :
De kandidaat die moedwillig schade berokkent aan de eigendommen van de rijschool is gehouden deze schade te vergoeden. Hij mag de lessen niet verder volgen vooraleer de schade vergoed is.

ART. 4 :
Indien de kandidaat zich onbeleefd gedraagt tegenover de leraar, de directie en het personeel van de rijschool, of tegen de Heren Inspecteurs van het Ministerie van Verkeerswezen , kan hij door het bestuur uitgesloten worden zonder dat de kandidaat enige terugbetaling kan eisen.

ART. 5 :
De praktijklessen hebben een minimumduur van twee uur per les. Tijdens de praktijklessen moeten de richtlijnen van de leraars stipt opgevolgd worden. Bij gebreke deze richtlijnen op te volgen mag de leraar de praktijklessen stopzetten, zonder dat de kandidaat hiervoor terugbetaling of schadeloosstelling kan eisen.

ART. 5 bis
Wat de praktische lessen betreft, als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waar voor in het in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

ART. 6 :
De aanwezigheid van de kandidaat op de afgesproken lesuren is verplicht. Indien de kandidaat niet minstens 2 werkdagen op voorhand verwittigd heeft niet aanwezig te kunnen zijn, is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan de kostprijs van min. 2 uur en max. 4 uur praktijkles.

ART. 7 :
De leraar beslist of na de lessenreeks de kandidaat voldoende geschoold is om een voorlopig rijbewijs 18 maanden ( 20 uur) te krijgen. Bij betwisting beslist de directeur. Wanneer na de lessenreeks de kandidaat onvoldoende geschoold is voor het voorlopig rijbewijs 18 maanden ( 20 uur ), beslist de kandidaat of hij een bijkomende lessenreeks volgt.

ART. 8 :
De annulatie van het praktisch examen dient minstens 5 werkdagen op voorhand te geschieden.

Art.8 bis:
Voor het aantal verplichte lesuren moet de leerling achter het stuur plaatsnemen. Geen enkele andere prestatie mag worden aangerekend.

ART 9: 
Het cursusgeld moet betaald worden voor de aanvang van lessen. Indien het bestuur evenwel beslist de kandidaat de lessen te laten volgen zonder voorafgaande betaling van cursusgeld, dan is het cursusgeld verschuldigd bij ontvangst van de rekening.

De alsdan niet betaalde sommen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 4 % boven het wettelijk tarief. Tevens worden de niet betaalde sommen verhoogd van rechtswege met een schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 euro en een maximum van 250 euro.  

ART. 10 : 
Voorschotten betaald om de inschrijving te waarborgen blijven verworven aan de rijschool. Zij kunnen enkel aangewend worden als aanbetaling van de te volgen cursus. 

ART. 11 : 
De retributies verschuldigd voor deelname aan examens of afgifte van documenten worden door de kandidaten zelf betaald in het examencentrum. Zij zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

ART. 12 bis :

  • Boetes van de rijkswacht of politie gedurende de rijlessen zijn ten laste van de instructeur. 
  • Boetes van de rijkswacht of politie gedurende het examen zijn ten laste van de kandidaat. 

ART. 13:

  • Klachten moeten op schriftelijke wijze aan het bestuur van de rijschool worden kenbaar gemaakt. 
  • Verzoeken tot onderhoud met de directie moeten eveneens schriftelijk worden aangevraagd. 

ART. 14:
Bij eventuele geschillen zijn de Rechtbanken van Hasselt en het Vredegerecht te Neerpelt bevoegd.

Opmerkingen / klachten kunnen gemeld worden via info@autorijschoolflament.be of via ombudsdienst@federdrive.be

Rijschool Flament vindt u in Genk, Lommel en Paal (Beringen). Een goede service en een persoonlijke benadering staan bij ons centraal.