Terugkommoment in samenwerking met rijschool Wirix, 

info : 011 544481 of 0477 318725.


                                        Website Beleidsregels Privacy

NOVARTIS WEBSITE PRIVACY BELEIDSREGELS
Deze privacy beleidsregels omschrijven de manier waarop wij, Bvba Flament, de informatie verzamelen, bewaren en gebruiken van individuele personen die deze website bezoeken. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE STEMT U IN MET DE VERZAMELING EN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PRIVACY BELEIDSREGELS. U AANVAARDT EVENEENS DAT NOVARTIS PHARMA N.V. NAAR EIGEN GOEDDUNKEN OP GEZETTE TIJDEN DEZE PRIVACY BELEIDSREGELS MAG VERANDEREN, WIJZIGEN, TOEVOEGEN, VERWIJDEREN OF OP ANDERE WIJZE ACTUALISEREN, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. Wij zullen echter altijd omgaan met uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de privacy beleidsregels die van kracht waren ten tijde van hun verzameling. Het is onze bedoeling om wijzigingen aan onze privacy beleidsregels op deze pagina weer te geven, zodat u volledig geïnformeerd bent over de soorten informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken, en onder welke omstandigheden het bekendgemaakt mag worden. Onze privacy beleidsregels zijn weergegeven op onze homepage en zijn tevens beschikbaar op elke pagina waar persoonlijke gegevens worden gevraagd.
Op dergelijke pagina’s waar gegevens verzameld worden, kan, indien gepast, een nadere toelichting worden gegeven met betrekking tot de doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt.

1. Privacyverklaring
De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, die kan worden gebruikt om u te identificeren. Bvba Flament zal, in het algemeen, uw persoonsgegevens enkel verwerken zoals beschreven in deze privacy beleidsregels. Wij behouden ons echter het recht voor om bijkomende verwerkingen uit te voeren voor zover als wettelijk geoorloofd of vereist, of ter ondersteuning van enig wettelijk of strafrechtelijk onderzoek. De volgende paragrafen verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

2. Bedoeld gebruik van persoonsgegevens
De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen. Indien u in dergelijke situatie verkiest om de gevraagde persoonsgegevens niet vrij te geven, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site of dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

We kunnen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om producten en diensten aan u te leveren, om de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn te verkopen, of om met u te communiceren voor andere doeleinden die vanzelfsprekend zijn uit de omstandigheden of waarover wij u informeren bij de verzameling van de persoonsgegevens.

3. Geheimhouding van informatie
We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derde partijen anders dan zoals voorzin in deze privacy beleidsregels. Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan andere Bvba Flament filialen die instemmen om ze te behandelen in overeenstemming met deze privacy beleidsregels. Persoonsgegevens kunnen bij gelegenheid ook worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens Bvba Flament optreden, of in verband met de activiteiten van Bvba Flament , voor verdere verwerking in overeenstemming met het doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Persoonsgegevens kunnen ook op andere wijze rechtmatig verwerkt worden, zoals het leveren van diensten, het evalueren van het nut van deze website, marketing, data management of technische ondersteuning. Deze derde partijen hebben een overeenkomst met ons afgesloten om alleen persoonsgegevens te gebruiken voor het afgesproken doel, en om uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen, en niet bekend te maken aan derden, behalve wanneer vereist door de wet, wanneer toegestaan door ons of zoals vermeld in deze privacy beleidsregels. Persoonsgegevens die van u verzameld worden, kunnen ook worden overgedragen aan een derde partij in het geval dat de bedrijfsactiviteit waarop deze site betrekking heeft, of een deel ervan, en de klantgegevens die ermee verband houden, verkocht, afgestaan of overgedragen worden. In dergelijk geval zullen wij de koper, verkrijger of overnemer verplichten om de persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze privacy beleidsregels. Persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan een derde partij als we verplicht zijn om dit te doen vanwege een toepasselijke wetgeving, rechterlijke beslissing of overheidsregelgeving, of als dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijke of andere juridische procedure of onderzoek, hier of in het buitenland.

4. Recht van toegang
Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, nemen wij redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en geactualiseerd bewaard worden voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Wij zullen u de mogelijkheid bieden om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking niet redelijkerwijze noodzakelijk is voor een legitiem zakelijk doeleinde zoals omschreven in deze privacy beleidsregels of voor onze naleving van de wetgeving. In het geval van elektronische direct marketing, zullen wij u voorzien van een methode om uit te stappen (opt-out) van verdere marketing materialen of met een methode om in te stappen (opt in) indien vereist door de wet. Indien u ons wil contacteren in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar ria.flament@skynet.be. Als u contact met ons opneemt, noteer dan de naam van de website waar u de informatie verstrekte, evenals de specifieke informatie die u wilt dat wij verbeteren, actualiseren of verwijderen, alsook een goede identificatie van uzelf. Verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen zullen onderworpen worden aan alle toepasselijke juridische en ethische verplichtingen betreffende rapportage of betreffende bewaring of archivering van documenten.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Ten einde de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die Bvba Flament verzamelt te waarborgen, gebruikt Bvba Flament datanetwerken die onder andere worden beschermd door de in het bedrijfsleven gebruikelijke firewall- en wachtwoordbescherming. Bij het verloop van de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

6. ‘Cookies’ en ‘internet tags’

We kunnen informatie over uw bezoek aan deze website, zoals de pagina's die u bezoekt, de website waar u vandaan komt en een deel van de zoekopdrachten die u uitvoert, verzamelen en verwerken. Deze informatie wordt door ons gebruikt voor de verbetering van de inhoud van deze site en om geaggregeerde statistische gegevens over personen die onze site gebruiken, samen te stellen voor intern marktonderzoek. Daarbij kunnen we zogenaamde "cookies" installeren, die de domeinnaam van de gebruiker, uw internet service provider, uw besturingssysteem, en de datum en tijd van toegang verzamelen. Een "cookie" is een klein stukje informatie die naar uw browser verzonden wordt en op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt uw browser zodanig instellen dat u gewaarschuwd wordt wanneer u een "cookie” ontvangt. Dit zal u toelaten om te beslissen of u het wilt aanvaarden of niet. Als u niet wilt dat wij cookies installeren, gelieve dan e-mail te richten naar ria.flament@skynet.be. Wij willen u echter informeren dat, als u niet akkoord gaat, u wellicht niet in staat zal zijn om alle functionaliteiten van uw browser software te gebruiken. Wij kunnen beroep doen op de diensten van externe partijen om ons te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die beschreven is in deze sectie.

Af en toe zouden we gebruik kunnen maken van Internet tags (ook bekend als action tags, single-pixel GIFs, clear GIF's, invisible GIF's en 1-by-1 GIFs) en cookies op deze site en zouden we deze tags / cookies kunnen implementeren via een derde partij die optreedt als reclame partner of als een web-analytische dienst partner die gelokaliseerd zou kunnen zijn en de desbetreffende informatie (met inbegrip van uw IP-adres) zou kunnen opslaan in een ander land. Deze tags / cookies worden zowel geplaatst op online advertenties die gebruikers naar deze site brengen als op verschillende pagina's van deze site. We gebruiken deze technologie om de respons van de bezoekers op onze sites en de doeltreffendheid van onze reclame-campagnes te meten (met inbegrip van hoe vaak een pagina wordt geopend en welke informatie geraadpleegd wordt) alsook om uw gebruik van deze website te evalueren. De derde partner of de service partner voor web analyse zouden in staat kunnen zijn om, op basis van deze internet tags / cookies, gegevens over bezoekers van onze en andere sites te verzamelen, zouden rapporten over de website-activiteit voor ons kunnen opstellen en verdere diensten kunnen leveren die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website en het internet. Zij zouden deze informatie aan andere partijen kunnen leveren indien er hiervoor een wettelijke verplichting is, of als ze de andere partijen inhuren om deze informatie voor hun rekening te verwerken. Indien u meer informatie wenst te bekomen over web-tags en cookies in verband met on-line reclame of opt-out van het verzamelen van deze informatie door derden, gelieve dan de website van Network Advertising Initiative te bezoeken.

7. Persoonlijke informatie en kinderen
De meeste diensten die beschikbaar zijn op deze site zijn bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Eenieder die informatie wenst te bekomen betreffende een geneesmiddel of medisch hulpmiddel dat bestemd is voor kinderen, dient minstens 18 jaar oud te zijn. Wij zullen niet opzettelijk gegevens van een minderjarige onder de 18 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) door middel van rechtstreeks off-line contact. We zullen de ouder voorzien van: (1) een kennisgeving van de specifieke soorten persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld en (2) de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere verzamelen, gebruiken of opslaan van die informatie. Wij houden ons aan wetten ter bescherming van het kind.

8. Links met andere sites
Deze privacy beleidsregels zijn alleen van toepassing op deze website en niet op websites van derde partijen. Wij kunnen links voorzien naar andere websites die volgens ons van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. We trachten te waarborgen dat deze websites van de hoogste kwaliteit zijn. Echter, ten gevolge van de aard van het internet, kunnen wij de standaarden voor de bescherming van de privacy van de websites naar dewelke wij een link leggen, niet garanderen, noch verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van andere websites dan deze. Deze privacy beleidsregels zijn niet bedoeld om van toepassing te zijn op websites waarmee een link gelegd wordt en die niet van Bvba Flament zijn.

9. Neem contact op met Bvba Flament
Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze beleidsregels voor de privacy, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren, neem dan contact op met de webmaster via ria.flament@skynet.be.